lördag, december 01, 2007

DN desinformation

I historiebeskrivningen om kärnkraftsomröstningen lever två myter kvar.

Den första är att omröstningen beslutade att kärnkraften skulle vara avvecklad senast 2010. Inte sant: valsedlarna nämner inget slutdatum.

Den andra myten är att Linje 1 var emot en avveckling och att Linje 2 var för en avveckling.

I dagens DN Debatt vill Rolf Alsing ha en uppgörelse mellan socialdemokraterna och de borgerliga om kärnkraften. Vackert så.

Men som vanligt desinformerar svenska media om de olika alternativen i kärnkraftsomröstningen 1980. DN skriver i en faktaruta (som bara hittas i pappersupplagan):

"Den 23 mars 1980 hölls folkomröstning om kärnkraften i Sverige. Man kunde välja mellan tre förslag:

Linje 1, som företräddes av moderaterna, ville ha kvar kärnkraften så länge det skulle behövas för att upprätthålla sysselsättning och välfärd. Fick 18,9 procent av rösterna.

Linje 2, som företräddes av socialdemokraterna och folkpartiet ville avveckla kärnkraften i den takt som var möjlig för att upprätthålla sysselsättning och välfärd. Fick 39,1 procent av rösterna.
..."


I själva verket hade Linje 1 och Linje 2 identiska texter på sina valsedlar:

"Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. För att bl.a. minska oljeberoendet och i avvaktan på att förnybara energikällor blir tillgängliga används högst de 12 kärnkraftsreaktorer som i dag är i drift, färdiga eller under arbete. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Säkerhetssynpunkter blir avgörande för den ordning i vilken reaktorerna tas ur drift."

Den enda skilnaden var att Linje 2 lade till följande text på baksidan av valsedeln:

"Energihushållningen bedrivs kraftfullt och stimuleras ytterligare. De svagaste grupperna i samhället skyddas. Åtgärder vidtas för att styra elkonsumtionen bl.a. för att förhindra direktverkande elvärme i ny permanentbebyggelse.

Forskning och uveckling av förnybara energikällor forceras under samhällets ledning.

Miljö- och säkerhetsförbättrande åtgärder vid kärnkraftverken genomförs. En särskild säkerhetsstudie görs vid varje reaktor. För medborgarnas insyn tillsätts vid varje kärnkraftverk en säkerhetskommitté med lokal förankring.

Elproduktion genom olje- och kolkondensverk undviks.

Samhället skall ha ett huvudansvar för produktionen och distributionen av elektrisk kraft. Kärnkraftverk och andra framtida anläggningar för produktion av elektrisk kraft av betydelse skall ägas av stat och kommun. Övervinster i vattenkraftproduktionen indrages genom beskattning."